2310 263169 & 2310 280293

Δημήτριος Κυριακόπουλος

Ιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου Δημήτριου Κυριακόπουλου και Συνεργατών.

 

  • Αριστούχος Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης (1981).
  • Πτυχιούχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1984).
  • Σπουδές εξωτερικού: DEA – Droit Public (Δημοσίου Δικαίου) του Universite de droit, d’ economie et des scienses d’ Aix-Marseille (Γαλλία) (1986).

Από το έτος 1984 διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Την περίοδο 1990-1997 συμμετείχε σ’ ένα νομικό σχήμα συνεργασίας με καθηγητές νομικής του Α.Π.Θ. και άλλους δικηγόρους με κύριο αντικείμενο εργασίας τις διοικητικές υποθέσεις. Από το έτος 1998, διατηρεί το γραφείο του επί της οδού Αριστοτέλους 8 διατηρόντας άριστες σχέσεις συνεργασίας με διακεκριμένους νομικού επιστήμονες με τους οποίους και συστεγάζεται.

 

Κύριο Πεδίο Ενασχόλησης:

 

- Διοικητικό Δίκαιο:

α. Δίκαιο των Δημοσίων Έργων και Προμηθειών.

β. Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος.

γ. Πολεοδομικό – Χωροταξικό Δίκαιο.

δ. Δημόσιο Υπαλληλικό – Πειθαρχικό Δίκαιο.    

- Φορολογικό Δίκαιο.

- Αστικό Δίκαιο.

- Εμπορικό Δίκαιο.

Ειδικότερα, έχει ασχοληθεί με ζητήματα δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τόσο συμβουλευτικά όσο και δικαστικά. Στις υποθέσεις αυτές έχει αντιμετωπίσει είτε θέματα που αφορούν το στάδιο της διαδικασίας των αναθέσεων των σχετικών συμβάσεων είτε θέματα που άπτονται της εκτέλεσης αυτών.

Συγκεκριμένα, έχει παράσχει τις υπηρεσίες του σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων που άπτονται ζητημάτων νομιμότητας των υπό κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ των φορέων των συμβάσεων, των προσώπων στα οποία γίνονταν η κατακύρωση των διαγωνισμών και των λοιπών προσώπων που συμμετείχαν στη σχετική διαδικασία, τις οποίες χειρίστηκε ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, δηλαδή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Διοικητικών Εφετείων.