2310 263169 & 2310 280293

Διοικητικό Δίκαιο

 

 

 

Κλάδος Διοικητικού Δικαίου

 

Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα του διοικητικού δικαίου και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που μπορεί να ανακύψει στα πλαίσια του. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

 

  • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων δημοσίων έργων και προμηθειών. Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις Δημοσίων Έργων και Δημοσίων Προμηθειών. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.
  • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση εργοληπτικών συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης με το Δημόσιο και Οργανισμούς του Δημοσίου.
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις πολεοδομικές / δασικές. Εκπροσώπηση ενώπιον πολεοδομικών και δασικών αρχών.
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις Δικαίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων, καθορισμών τιμής μονάδος και προσκυρώσεων.
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, όπως υποθέσεις σχετικές με πειθαρχικά συμβούλια, μετατάξεις, Θέματα διαγωνισμών Δημοσίου και Α.Σ.Ε.Π., διαθεσιμότητα, αργία.