2310 263169 & 2310 280293

Εμπορικό Δίκαιο

 

 

 

Κλάδος Εμπορικού Δικαίου

 

Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που μπορεί να ανακύψει στα πλαίσια του. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

 

 

  • Σύσταση, Οργάνωση και Νομική Λειτουργία ελληνικών εμπορικών και προσωπικών εταιρειών. Καθοδήγηση και ενημέρωση εξελίξεων στους εμπορικούς τομείς δράσης της εταιρείας με σκοπό τα οικονομικά οφέλη αυτής (όπως κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων).
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις που αφορούν σχέσεις μεταξύ μετόχων ή εταίρων, τη δομή της εταιρείας, τη λειτουργία των οργάνων της, την εκπροσώπηση της έναντι τρίτων.
  • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων που αφορούν διάφορες πτυχές του Εμπορικού Δικαίου, όπως πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, αγορά και πώληση αγαθών εντός και εκτός των συνόρων, συμβάσεις δανείου, πρακτορείας, μεσιτείας αντιπροσωπείας, know how,franchising, factoringκαι leasing.
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις Αθέμιτου Ανταγωνισμού, υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ιδιαίτερα εμπορικών σημάτων, domain names. Κατάθεση και κατοχύρωση σημάτων, ευρεσιτεχνιών και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων ελληνικών, κοινοτικών και διεθνών Επιτροπών Σημάτων.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν μέσω του Διαδικτυου (E-Commerce).
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις αξιόγραφων (επιταγές / συναλλαγματικές). Έκδοση διαταγών πληρωμών.