2310 263169 & 2310 280293

Γραφείο

Από το 1984 και μέχρι σήμερα το γραφείο μας, στελεχωμένο από εξειδικευμένους νομικούς επιστήμονες, προσφέρει πλήθος νομικών υπηρεσιών καλύπτοντας όλο το εύρος του Αστικού, Ποινικού, Εμπορικού και Διοικητικού δικαίου.

Με μεγάλη εξειδίκευση στους κλάδους του Διοικητικού, Φορολογικού, Ασφαλιστικού και Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου και γενικότερα στο Δημόσιο Δίκαιο, το γραφείο μας αναλαμβάνει το χειρισμό και την διεκπεραίωση παντώς είδους νομικών υποθέσεων με επιμέλεια, επαγγελματισμό, ταχύτητα και εχεμύθεια.

Αναλαμβάνουμε την δικαστική σας εκπροσώπηση ενώπιον των Πολιτικών, Ποινικών, και Διοικητικών Ελληνικών Δικαστηρίων από τον κατώτερο βαθμό έως τα ανώτατα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, καθώς και την εκπροσώπησή σας ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής.

Δραστηριοποιούμαστε, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της συμβουλευτικής δικηγορίας, επιδιώκοντας την διαφύλαξη των συμφερόντων των ιδιωτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και των εταιριών κάθε νομικής μορφής.

Με ανεπτυγμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σας παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η προσεκτική μελέτη κάθε δικογραφίας και η συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη, ο οποίος ενημερώνεται σε κάθε στάδιο της πορείας της υποθέσεώς του, αποτυπώνουν τα υψηλά κριτήρια παροχής υπηρεσιών που έχουμε θέσει ως γραφείο.

Τέλος, πληρότητα στην κάλυψη των αναγκών των πελατών παρέχει η συνεργασία με δίκτυο επαγγελματιών και συμβούλων (συμβολαιογράφων, λογιστών, ελεγκτών, μηχανικών, πραγματογνωμόνων, οικονομικών συμβούλων κλπ.) σε τομείς όπου το δικηγορικό επάγγελμα τελεί εν σχέσει αλληλεπίδρασης.